تازه های سایت

4. اسفند 1392 - 14:12
چگونگی آسیب های اجتماعی در جامعه و ارائه راهکارها

به گزارش بویرخبر، بدون تردید امروزه بسیاری از اقدامات جامعه بشری در برخورد با آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها همینطور و مشکلات مرتبط با آن برای جامعه مطلوب و مورد نظر ما کافی نبوده و از این جهت کاملا محتمل است که این وضعیت بیان شده  در دوران کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت نیز با تأثیرات منفی همراه بوده است . بر این اساس ، می توان ریشه اصلی این عدم موفقیت را از یک طرف همواره با فقدان یا کمبود برخی امکانات روزمرگی بر اساس ضرورت های موضوعی این مطلب و یا از سوی دیگر  شواهد و قرائن پیداست ، عدم راهکارهای علمی و عملی و  عدم توجه به آسیب ها نسبت به حوزه های مختلف اجتماعی که فقر فرهنگی و فقر اقتصادی همچنان ار جمله مهمترین این ناهنجاری ها است .

متاسفانه با بی توجهی به راهکارهای مناسب  احتمال آن میرود که به سمت اعوجاج و ابتذال رفته و بتدریج عواقب و ناملایماتی را در پی داشته و این وضعیت طبعاً آثار منفی به بار خواهد داشت !

البته با سرعت روز افزون برخی تکنولوژی حاصله از دسترنج بشر و همچنین با شتاب گرفتن امورات روزمرگی با وجود تحولات پیرامونی و از سویی تغییر و تحول در ساختار و فرهنگ جوامع مختلف که برخی قطعا آسیب پذیر تر است . از این رو ، برمیزان ابهام و همینطور عدم قطعیت شرایط و ناهنجاری های اجتماعی را در صورت عدم پیشگیری و ارائه راه حل مناسب در پی خواهد داشت ، که همین وضعیت نیز همواره پیچیدگی و آسیب ها و مشکلات اجتماعی آن همچنان دست به گریبان جمعی آسیب پذیر نیز خواهد شد.  اما اگر بخواهیم در مورد پیشگیری و یا کنترل ناهنجاریهای اجتماعی با حرکت های فرهنگی و علمی و روز آمد به آن هدف دستیابی پیدا نمود و از ان جایی که مستلزم چنین روش و یا اتخاذ تصمیم یا رویکرد مبتنی بر عدم و آموزش فرصت های نهادینه شده از جمله ابزارهایست که امکان انجام آن رویکرد  و روش میتوان بر اساس واقعیات و همچنین پیمودن راه و مسیر صحیح مبنی بر راهکارهای کارشناسانه و مطلوب بدان عمل نمود.

                                                        (1)

با این وجود عدم اتخاذ و رویکرد مثبت و اصولی در مدیریت آسیب های اجتماعی و نبود نگاه پیشگیرانه و همچنین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت می توان در چهار چوب قواعد مثبت بدان توجه و عمل نمود . از این رو برای کنترل و کاهش آسیب ها ی اجتماعی  می توان با روش پیشگیرانه و یا به قولی فوریت های اجتماعی را باید در جامعه تقویت کرد. که بیانگر راهکار عملی و افزایش ظرفیت های سازمان ها ی مردم نهاد و امور خیریه ، کانون های فرهنگی و تربیتی می تواند در پیشگیری و یا کاهش معضلات اجتماعی از جمله مواد مخدر ، بزهکاری های فردی و اجتماعی که برای جامع مطلوب نیز ضرورت دارد که اخلاق انسانی و احترام به ارزش های دینی و هویتی که همان ستون اصلی حرکت های مورد وثوق احاد جامعه نیز می باشد و همچنین امر مستلزم هر چه بهتر زندگی در اجتماع با نگاه مثبت برا ی همنوعان نیز به ارمغان خواهد داشت .

 

به قلم : علی قبادی فیروز آباد

 

انتهای پیام/ر

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم