تازه های سایت

پربازدیدها

15. آذر 1396 - 11:59
تصادفهای ریز و درشت در بلوار بویراحمد آن را به "بلوار مرگ" تبدیل کرده است، ولی هنوز متولیان ترافیک شهری این مسئله را نادیده گرفته اند.
www.boyerkhabar.ir

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم